Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA „BIEDRONECZKA”

W POZNANIU

MISJA PRZEDSZKOLA

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej ale w piaskownicy. Tam się nauczyłem, że trzeba dzielić się wszystkim, nie bić ludzi, odkładać rzeczy na miejsce, sprzątać po sobie, nie brać rzeczy, które nie są twoje, myc ręce po jedzeniu, uczyć się myśleć, rysować, malować, śpiewać, tańczyć i bawić się po trochu każdego dnia, uważać na samochody, trzymać się za ręce, nie oddalać się i pamiętać pierwsze słowo, którego się nauczyłem, najważniejsze ze wszystkich – POPATRZ”

Przedszkole wspiera rozwój dziecka, w tym rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija możliwości i talenty. U podstaw rozwoju przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym z 09.10.2009 r. oraz idea zrównoważonego rozwoju.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole przygotowuje do podjęcia nauki w szkole. Rozwija kompetencje poznawcze. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie. Praktyczne umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiazywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie oraz aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny sposób. Przedszkole podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza w podstawowe zasady funkcjonowania grup społecznych poprzez ustalanie i respektowanie praw i obowiązków. Dzieci uczą się współdziałania i maja możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości dziecka opiera się na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

–  posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;

–  samodzielny;

–  zainteresowany nauką i techniką;

–  aktywny w podejmowaniu działań;

–  zna i respektuje normy społeczne;

–  potrafi współdziałać w zespole;

–  lubi działania twórcze;

–  wrażliwy estetycznie;

–  akceptuje zdrowy styl życia;

–  posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym;

–  wskazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego;

–  ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągniecia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz talentów dzieci. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególna wagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci i pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci. placówka zapewnia częste kontakty na linii przedszkole – dom i doskonali formy współpracy.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ekorozwoju. W środowisku lokalnym pełni rolę ośrodka zrównoważonego rozwoju. kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoja odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. W środowisku lokalnym promuje swoje działania.

ZARZADZANIE PRZEDSZKOLEM

Przedszkole zatrudnia kadra pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne. Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania oparty na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Systematyczność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.