STATUT

Prywatnego Przedszkola

„Biedroneczka”

w Poznaniu

I

Postanowienia ogólne

 1. Przedszkole „ Biedroneczka” zwane dalej „ przedszkolem” jest przedszkolem prywatnym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Poznaniu przy ul. Vetulaniego 11 i Krasickiego 25.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest mgr Anna Arbaczewska, na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty pod nr 27/2008
 4. Nadzór nad przedszkolem sprawuje Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Prywatne Przedszkole „Biedroneczka”

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy o Systemie Oświaty.
 2. Niniejszego statutu.

II

Cele i zadania przedszkola

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:
 2. Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych;
 3. Sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 4. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;
 5. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 6. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje poprzez:

a)   Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym poprzez:

-  zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

-  kierowanie dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu do odpowiednich poradni specjalistycznych;

b)   Pełnienie wobec rodziców (opiekunów) funkcji doradczej i wspierającej działania     wychowawcze:

-  pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

-   informowanie  na bieżąco o postępach dziecka,

-  uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych  w przedszkolu i poszczególnych oddziałach.

c)    Działalność nauczycieli w ramach określonych obszarów edukacyjnych z wykorzystaniem ustalonych w oddziale koncepcji pedagogicznych:

-   poznawanie i rozumienie siebie i świata,

-   nabywanie umiejętności przez działanie,

-   odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,

-   budowanie systemu wartości.

d)   Prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu w dzienniku zajęć pozalekcyjnych;

e)    Budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, z krajem rodzinnym;

f)     Rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, personelu;

g)    Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej;

h)   Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:

-   prowadząc zajęcia w języku polskim,

-   wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,

-  pielęgnując tradycje,

-  prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie.

III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem

a)   Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece jednemu lub dwóm nauczycielom.

b)   W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

c)    Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z przyjętym programem i rocznym planem pracy;

d)   Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

e)    Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

f)     Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;

g)    Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

h)   W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

i)     Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu;

j)     Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego;

k)   Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność;

l)     W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb.

m) Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu;

n)   W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +17º C. W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza czasowo zajęcia.

IV

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców

a)   Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielce;

b)   Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go nauczycielce, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

c)    Nauczycielka zobowiązana jest do pobrania pisemnych upoważnień od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbioru dziecka;

Wzór upoważnienia :

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam do odbioru syna/córki ……………………………………………… z przedszkola następujące osoby i ponoszę wszelkie konsekwencje tej decyzji

1. …………………………………..                                                   …………………………………………..

(imię i nazwisko)                                                                              (seria i nr dowodu osobistego)

2. …………………………………..                                                   …………………………………………..

(imię i nazwisko)                                                                              (seria i nr dowodu osobistego)

3.. …………………………………..                                                  …………………………………………..

(imię i nazwisko)                                                                              (seria i nr dowodu osobistego)

4. …………………………………..                                                   …………………………………………..

(imię i nazwisko)                                                                              (seria i nr dowodu osobistego)

5. …………………………………..                                                   …………………………………………..

(imię i nazwisko)                                                                              (seria i nr dowodu osobistego)

6. …………………………………..                                                   …………………………………………..

(imię i nazwisko)                                                                              (seria i nr dowodu osobistego)

………………………………………………….

Podpis rodziców/prawnych opiekunów

d)   Dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odbierania przedszkolaków przez rodzeństwo, które ukończyło 15 lat, za pisemną zgodą rodziców i na ich całkowitą odpowiedzialność;

e)    Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;

f)     Dyrektor zobowiązuje nauczycielki do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka;

g)    Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola według podpisanej umowy na dany rok szkolny.

V

Organizacja zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci

a)   Na terenie przedszkola może być organizowana nauka religii na życzenie rodziców;

b)   Przedszkole oferuje zajęcia z języka angielskiego, rytmikę, logopedię, zajęcia teatralne (4 i 5 – latki) taniec współczesny w cenie czesnego.

c)    Na terenie przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia;

d)   Rodzaj zajęć dodatkowych innych niż oferowane przez przedszkole zależy od wyboru rodziców. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.

VI

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno - pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.

Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje dyrektor przedszkola, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to:

-   jaki to jest rodzaj i stopień niepełnosprawności;

-   czy istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich         nauczycieli specjalistów;

W przypadku nie ujawnienia, bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola, na wniosek nauczycielki oddziału i Rady Pedagogicznej, dyrektor jest zobowiązany skierować dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w celu wydania orzeczenia w sprawie: przyjęcia lub nie przyjęcia dziecka do przedszkola z podaniem uzasadnienia,  wskazania lub przeciwwskazania do przebywania w typowej grupie przedszkolnej. Do przedszkola nie mogą być przyjęte dzieci z niepełnosprawnością ruchową ( na wózkach inwalidzkich) ze względu na brak warunków architektonicznych.

VIII

Dzieci z alergiami

Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci z alergiami pokarmowymi tylko w przypadkach, w których nie występuje zagrożenie życia. Rodzice (opiekunowie) wypełniają w tej kwestii oświadczenie:

IX

Organy przedszkola

1.

a)   Organem przedszkola jest:

-  organ prowadzący-pełniący funkcje dyrektora;

-  Rada Pedagogiczna

2.

a)   Dyrektorem przedszkola jest mgr Anna Arbaczewska.

b)   Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.

c)    Zadania Dyrektora do są następujące:

-  kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

-  sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

-  przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;

-  koordynowanie opieki nad dziećmi;

-  współpraca z rodzicami;

-  organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

-  dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

-  kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

-  podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego;

-  zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;

-  stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

-  prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.

Rada Pedagogiczna

a)   w przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

b)   w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce;

c)    przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;

d)   rada pedagogiczna prowadzi protokolarz, uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;

e)    uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków; w sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne;

f)     do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

-  zatwierdzanie rocznych planów pracy przedszkola,

-  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

-  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

-  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków

g)    rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

-  organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

-  propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć         w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,       wychowawczych i opiekuńczych;

h)   rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany i zatwierdza je uchwałą;

i)     nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

j)     terminy i tematyka zebrań rady pedagogicznej podawane są, w formie pisemnej, na pierwszej radzie pedagogicznej w danym roku szkolnym;

k)   inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:

-  dyrektor,

-  członkowie rady pedagogicznej,

-  organ nadzorujący

l)     w obradach rady pedagogicznej musi brać udział dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący lub wyznaczona przez dyrektora osoba, która będzie prowadziła posiedzenia rady pedagogicznej w jego zastępstwie.

Zasady współdziałania:

Wszelka wymiana informacji między dyrektorem, a radą pedagogiczną dokonuje się poprzez:

-  rozmowę;

Komunikaty i informacje dla rodziców, umieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń.

X

Organizacja przedszkola

a)   Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem dni:

 • ustawowo wolnych od pracy,
 • 24.12, 31.12, 2.05,
 • ustalonych przez organ prowadzący na rok z góry.

b)   W okresie wakacyjnym przedszkole jest nieczynne dwa tygodnie. W pozostałych dniach jest pełniony dyżur wakacyjny.

c)    Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku z możliwością przedłużenia pracy do godziny 18. 00 za dodatkową opłatą ustaloną przez organ prowadzący.

d)   Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

e)    Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 42,

f)     W przedszkolu łącznie są 3 grupy,

g)    Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 1. sale zajęć dla poszczególnych grup;
 2. łazienki dla dzieci i personelu;
 3. szatnię;
 4. aneks kuchenny.
 5. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

h)   Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci

i)     Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 14,

j)     W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może organizować grupy łączone i zmniejszać liczbę oddziałów. Nauczyciele nie pracujący bezpośrednio z dziećmi, pozostają do dyspozycji dyrektora, realizując zadania zapewniające prawidłową działalność przedszkola.

k)   W okresie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych,

l)     W sytuacjach wymienionych w punktach j) i k) liczba dzieci w oddziale po połączeniu nie może przekraczać 14 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel,

m) W miarę potrzeb społecznych może powstać oddział integracyjny, w którym liczba dzieci powinna wynosić od 10 do 14, w tym od 2 do 3 dzieci niepełnosprawnych.

XI

a) Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawa programową wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

b) Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

-   z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,

-   z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

XII

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb i zainteresowań oraz oczekiwań rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

XIII

a)   Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje z Urzędu Miasta.

b)   Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

c)    Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala catering zaopatrujący przedszkole w pożywienie.

d)   Z wyżywienia w przedszkolu mogą również korzystać pracownicy przedszkola płacąc aktualną stawkę ustaloną przez firmę cateringową dostarczającą posiłki dla dzieci,

e)    Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5 – tego dnia każdego miesiąca,

f)     Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierana jest z dołu do 5-tego dnia każdego miesiąca. Jest to ilość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu,

g)    Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola obowiązuje wpisowe, które jest bezzwrotne i jest równoznaczne z rezerwacją miejsca w przedszkolu,

h)   Dzieci do przedszkola przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.

XIV

Nauczyciele

a) W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym.

b) Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

-  planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

-  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

-  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

-  stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

-  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.

-  planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

-  dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

-  eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

-  współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

-  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-  realizacja zleceń dyrektora i osób kontrolujących;

-  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

-  realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

Nauczyciel ma prawo

-  realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

-  znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego;

-  podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania;

-  decydowania o doborze form i metod pracy;

-  opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki;

-  ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego;

-  możliwości prawidłowego przebiegu stażu;

-  do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy;

-  publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą;

-  promowania swoich działań w środowisku lokalnym;

-  uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami placówki;

-  uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami;

-  wynagrodzenia za swoją pracę;

-  urlopu wypoczynkowego;

-  nagród i wyróżnień.

XV

Zakres obowiązków pracowników obsługowych

-  Dyscyplina pracy - punktualne przychodzenie do pracy i wychodzenie z pracy,

-  Utrzymywanie we wzorowej czystości przydzielonych pomieszczeń: sprzątanie, wietrzenie, trzepanie koców, dbałość o kwiaty, itp. Dbałość o powierzony sprzęt i urządzenia oraz pozostawianie go w należytej czystości,

-  Przynoszenie naczyń i posiłków do sal, rozdawanie ich oraz pomoc przy karmieniu dzieci,

-  Dokładne zmywanie i wyparzanie naczyń,

-  Pomoc przy ubieraniu dzieci na spacer i przy rozbieraniu,

-  Udział w dłuższych spacerach i wycieczkach,

-  Opieka nad dziećmi  w sytuacjach, gdy nauczyciel musi opuścić salę,

-  Pomoc w przygotowaniu i likwidacji zajęć (przygotowanie gliny, masy papierowej, mycie tacek, pranie fartuszków dyżurnych, ubranek dla lalek, serwetek, mycie zabawek itp.,

-  Miły i przyjemny stosunek do dzieci i otoczenia,

-  Otoczenie specjalną troską dzieci przebywających                          w pomieszczeniach sanitarnych,

-   W razie zmoczenia się dziecka lub zabrudzenia - umycie dziecka i wypłukanie odzieży,

-  Nie udziela rodzicom informacji o zachowaniu się dzieci, zainteresowanych kieruje do nauczycielki,

-  Czynnie uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości przedszkolnych oraz w sprzątaniu po ich zakończeniu,

-  Wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy w przedszkolu polecone przez dyrektora placówki: przygotowanie sali do konferencji metodycznych, zastępstwo za nieobecną woźną itp.,

-  Zna i przestrzega przepisów bhp.

-  Nie korzysta z telefonu komórkowego w czasie pracy.

Pracownicy obsługowi mają prawo do :

-  urlopu wypoczynkowego;

-  wynagrodzenia za pracę;

-  nagród i wyróżnień;

-  dzielenia się swoimi opiniami i spostrzeżeniami;

XVI

Wynagrodzenie nauczycieli i innych pracowników przedszkola ustalone

jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

XVII

Wychowankowie Przedszkola

a)   Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat,

b)   W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku,

c)    Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

-  właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

-  szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

-  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

-  poszanowania jego godności osobistej;

-  poszanowania własności;

-  opieki i ochrony;

-  partnerskiej rozmowy na każdy temat;

-  akceptacji jego osoby;

Obowiązki dziecka:

-  przestrzeganie ustalonych reguł;

-  przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

-  pełnienie dyżurów;

-  poszanowanie wspólnej własności;

-  zgłaszanie pracownikom przedszkola wszelkich spraw wywołujących niepokój i strach,

-  poszanowanie pracy osób dorosłych i dzieci.

d) Dziecko może być skreślone z listy uczestników przedszkola w przypadku, gdy:

-  rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do     15-tego dnia nieopłaconego miesiąca mimo wezwania do zapłaty przez organ  prowadzący,

-  rodzice zataili przed dyrektorem choroby uniemożliwiające przebywanie dziecka w grupie,

-  braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka trwającej jeden miesiąc,

-  odmowy ze strony rodziców ( opiekunów) współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną,

-  systematycznego nie podporządkowywania się uchwałą organów wewnątrzprzedszkolnych,

e) Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe.

Dyrektor oraz nauczyciel ma prawo odmówienia przyjęcia dziecka do grupy jeśli stwierdzi, iż dziecko jest chore oraz może zażądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

XVIII

Rodzice

a) Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

-  przestrzeganie niniejszego statutu,

-  przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

-  terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

-  informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

b) Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

c) Rodzice mają prawo do:

-  zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie;

-  uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

-  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

-  wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

XIX

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 1 raz w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

XX

Formy współpracy przedszkola z rodzicami

a)   zebrania grupowe;

b)   konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorami, nauczycielami;

c)    zajęcia otwarte

XXI

Postanowienia końcowe

a)   Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej-nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.

b)   Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

-  umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,

-  udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

c)    Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.